Reidinga Advocatuur

"Aardig voor de persoon,
hard voor de zaak"ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REIDINGA ADVOCATUUR


Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Reidinga Advocatuur: de eenmanszaak, gevestigd te (8161 AN) Epe aan de Dennenlaan 10 en ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer 08188570. Zij wordt gedreven door mevrouw mr. Renate J.E. Reidinga en stelt zich ten doel de praktijk van advocaat uit te oefenen in de meest ruime zin des woords.

U: de rechtspersoon of natuurlijke persoon (opdrachtgever) met wie Reidinga Advocatuur (opdrachtnemer) een overeenkomst van opdracht sluit.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Reidinga Advocatuur aanvaarde opdrachten en/of diensten en/of door haar verrichte werkzaamheden. Onder het voorgaande worden uitdrukkelijk ook begrepen iedere aanvaarde vervolgopdracht, gewijzigde en/of aanvullende opdracht en daarmee gepaard gaande diensten en/of werkzaamheden.
2.2 Samen met de opdrachtbevestiging vormen deze algemene voorwaarden de volledige overeenkomst van opdracht (zie ook artikel 3) tussen u en Reidinga Advocatuur. In geval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
2.3 In geval van wijziging en/of aanvulling door Reidinga Advocatuur van deze algemene voorwaarden geldt deze laatste versie vanaf de dag van plaatsing van een update van deze versie op de website van Reidinga Advocatuur (zie www.reidinga-advocatuur.nl) voor alle bestaande en nieuwe opdrachten.
2.4 De toepasselijkheid van uw eigen algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.
2.5 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar zal blijken te zijn, wordt zij hierbij reeds nu voor alsdan vervangen door een bepaling waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelt als de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen u en Reidinga Advocatuur overleg voeren over de exacte bewoordingen van deze in de plaats te treden nieuwe bepaling.


Artikel 3. (Overeenkomst van) opdracht

3.1 Reidinga Advocatuur is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag (zie www.advocatenorde.nl).
3.2 Reidinga Advocatuur is niet ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand (zie www.rvr.org) en verleent geen diensten op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging), ook niet indien u daarvoor in aanmerking komt.
3.3 Reidinga Advocatuur adviseert niet over fiscaal recht of buitenlands recht.
3.4 Tussen u en Reidinga Advocatuur komt in beginsel pas een overeenkomst van opdracht tot stand doordat de opdracht door Reidinga Advocatuur schriftelijk is aanvaard door middel van haar naar u (in beginsel per e-mail) verzonden opdrachtbevestiging (zie ook artikel 2.2). Dit neemt niet weg dat, indien Reidinga Advocatuur reeds eerder met de uitvoering van de opdracht is begonnen, de overeenkomst van opdracht geacht wordt reeds op dat moment tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
3.5 Het staat Reidinga Advocatuur zonder meer en zonder verplichting tot opgave van reden vrij een opdracht al dan niet te aanvaarden.
3.6 Opdrachten worden uitsluitend door Reidinga Advocatuur aanvaard en naar beste kunnen uitgevoerd ten behoeve van u, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 1 BW. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
3.7 Reidinga Advocatuur zal u informeren over de stand van zaken en werkzaamheden.
3.8 Reidinga Advocatuur heeft het recht bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen wanneer zij dat nuttig of noodzakelijk acht, bij de keuze waarvan zij de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen en daarbij zoveel mogelijk vooraf met u zal overleggen, behalve wanneer het gaat om de inschakeling van bepaalde derden waaronder deurwaarders, accountants et cetera.
3.9 Reidinga Advocatuur zal zich inspannen de door haar aanvaarde opdracht met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
3.10 U bent gehouden alle feiten, omstandigheden en overige informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de door Reidinga Advocatuur aanvaarde opdracht alsmede alle door Reidinga Advocatuur benodigde en verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan haar te verstrekken. U staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Reidinga Advocatuur verstrekte gegevens en informatie.
3.11 Zowel u als Reidinga Advocatuur kunnen de opdracht te allen tijde en per direct opzeggen. Naast alle kosten, inclusief eventuele nagekomen kosten, bent u bij opzegging gehouden de tot het moment van de beëindiging verrichte werkzaamheden aan Reidinga Advocatuur te vergoeden.
3.12 Bij overmacht aan de zijde van Reidinga Advocatuur, bijvoorbeeld wegens brand, ziekte of verhindering als gevolg van derden die hun verplichtingen niet nakomen, is Reidinga Advocatuur gerechtigd de werkzaamheden op te schorten voor de tijd dat de overmachtsituatie voortduurt dan wel de overeenkomst van opdracht met u op te zeggen zonder gehouden te zijn tot het betalen van een schadevergoeding.
3.13 Uw dossier wordt in beginsel conform de wettelijke bewaartermijnen bewaard waarna deze, zonder nadere aankondiging, in beginsel wordt vernietigd. Na sluiting van uw dossier kunt u op uw verzoek originele stukken uit het dossier terugkrijgen. Indien Reidinga Advocatuur originele stukken aan u retourneert, neemt zij een kopie daarvan op in het dossier.


Artikel 4. Facturering

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt facturering van de werkzaamheden periodiek (in beginsel maandelijks) plaats op basis van het bestede aantal uren (geregistreerd in standaardeenheden van minimaal 6 minuten per eenheid) vermenigvuldigd met het uurtarief zoals dat geldt op het moment van uitvoering van de werkzaamheden, vermeerderd met 5% kantoorkosten over het totale honorarium en vermeerderd met 21% omzetbelasting (BTW). Dit laat de mogelijkheid onverlet dat facturen op andere tijdstippen naar u worden verzonden.
4.2 Een factuur gaat vergezeld van een specificatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 Reidinga Advocatuur heeft het recht haar tarieven jaarlijks met ingang van 1 januari te verhogen.
4.4 Verschotten, zijnde de kosten die niet zijn verwerkt in de tarieven van Reidinga Advocatuur, waaronder (doch niet beperkt tot) griffiekosten, kosten van het opvragen van uittreksels, reiskosten, koerierskosten en deurwaarderskosten, worden separaat aan u in rekening gebracht en door u voldaan.
4.5 Reidinga Advocatuur heeft het recht van u betaling van voorschotten te verlangen in verband met haar honorarium en verschotten die zij verschuldigd zal worden of onkosten die voor u gemaakt moeten worden, alvorens zij de opgedragen werkzaamheden zal aanvangen of voortzetten. Eventueel betaalde voorschotten in verband met haar honorarium zullen door Reidinga Advocatuur worden verrekend met haar (eind)declaratie.


Artikel 5. Betaling

5.1 U dient de facturen van Reidinga Advocatuur (in beginsel per bank) binnen de daarop aangegeven termijn volledig te hebben betaald, bij gebreke waarvan u, zonder dat enige aanmaning of nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim bent.
5.2 Indien u niet binnen de in artikel 5.1 bedoelde termijn heeft betaald, bent u Reidinga Advocatuur zowel incassokosten als de wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het niet-betaalde gedeelte van de factuurbedragen (inclusief BTW).
5.3 Indien u niet binnen de in artikel 5.1 bedoelde termijn heeft betaald, heeft Reidinga Advocatuur tevens het recht haar werkzaamheden voor u onmiddellijk op te schorten of te beëindigen. Op het moment dat alsnog volledige betaling van de openstaande factuur is ontvangen, heeft Reidinga Advocatuur het recht van u de betaling van voorschotten te verlangen als bedoeld in artikel 4.5.
5.4 Indien Reidinga Advocatuur haar vordering(en) in een gerechtelijke procedure (arbitrage of bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, bent u gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de integrale kosten van advocaten of (andere) procesgemachtigden alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en griffierecht, ook indien deze kosten een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
5.5 Het is u niet toegestaan een factuur te verrekenen met een vordering jegens Reidinga Advocatuur of betaling op te schorten.
5.6 Reidinga Advocatuur kan geen derdengelden ontvangen omdat zij geen stichting derdengelden tot haar beschikking heeft.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Reidinga Advocatuur, voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico van Reidinga Advocatuur dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Reidinga Advocatuur komt.
6.2 Indien, om welke reden dan ook, de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Reidinga Advocatuur beperkt tot éénmaal het bedrag van het honorarium dat door u aan Reidinga Advocatuur in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar is betaald voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, met een maximum van € 3.000,--.
6.3 Reidinga Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, nalatigheden en/of (onrechtmatig) handelen van de door haar ingeschakelde derden en heeft het recht om zonder voorafgaand overleg en mede namens u een eventuele aansprakelijkheidsbeperking (of –uitsluiting) van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden. U vrijwaart Reidinga Advocatuur voor alle aanspraken van derden (en de door Reidinga Advocatuur in relatie daarmee te maken kosten) die verband houden met de voor u uitgevoerde werkzaamheden, behalve in het geval Reidinga Advocatuur opzet of grove schuld te verwijten is.
6.4 Reidinga Advocatuur is niet aansprakelijk voor de gevolgen van door u verstrekte onjuiste of onvolledige informatie (zie ook artikel 3.10).
6.5 Reidinga Advocatuur is niet aansprakelijk voor de gevolgen (waaronder schade) van de in artikel 5.3 bedoelde onmiddellijke opschorting of beëindiging van haar werkzaamheden.
6.6 Iedere aanspraak van uw zijde vervalt twaalf maanden nadat de werkzaamheden waarop deze aanspraak betrekking heeft, zijn verricht.


Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

Reidinga Advocatuur verwerkt alle persoonsgegevens die in het kader van de uitvoering van de door haar aanvaarde opdracht van belang kunnen zijn en/of die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening. Daarnaast verwerkt Reidinga Advocatuur uw persoonsgegevens om een zakelijke relatie met u te kunnen onderhouden en een overeenkomst van opdracht met u te kunnen sluiten en uit te voeren. U verleent uitdrukkelijke toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken. De verstrekking van persoonsgegevens geschiedt verder op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft u (voor zover dat in overeenstemming is met de voor Reidinga Advocatuur geldende beroeps- en gedragsregels) recht: op informatie over de verwerkingen, op inzage, op correctie, op verwijdering, om “vergeten te worden”, op beperking, op verzet, op overdracht, om de verleende toestemming in te trekken en het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming. Reidinga Advocatuur kan de verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit wenselijk is om de aanvaarde opdracht uit te kunnen voeren. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld worden doorgegeven aan de (gemachtigde van) wederpartij, onderaannemers (gegevensverwerkers), gerechtelijke instanties, deurwaarders, et cetera. De persoonsgegevens worden in beginsel conform de wettelijke bewaartermijnen bewaard waarna deze, zonder nadere aankondiging, door Reidinga Advocatuur (kunnen) worden vernietigd. Voor de geldende en volledige privacyverklaring van Reidinga Advocatuur die integraal onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden, wordt verwezen naar haar website (zie www.reidinga-advocatuur.nl) en haar kantoorhandboek.


Artikel 8. (Kantoor)Klachten- en geschillenregeling

8.1 Deze tevens in het kantoorhandboek opgenomen (kantoor)klachten- en geschillenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen u en Reidinga Advocatuur waarbij Reidinga Advocatuur zorg draagt voor klachtafhandeling conform deze regeling.
8.2 Deze (kantoor)klachten- en geschillenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om uw klacht binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van uw klacht vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling en
d. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.
8.3 Deze (kantoor)klachten- en geschillenregeling is openbaar gemaakt. Reidinga Advocatuur wijst u voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een (kantoor)klachten- en geschillenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
8.4 U dient uw klacht schriftelijk aan Reidinga Advocatuur voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten van Reidinga Advocatuur dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.
8.5 In beginsel vier weken na ontvangst van uw schriftelijke klacht zal Reidinga Advocatuur een oplossing voor uw klacht c.q. het gerezen geschil schriftelijk aan u (of uw vertegenwoordiger) uiteenzetten.
8.6 Klachten die na afhandeling door Reidinga Advocatuur niet naar uw tevredenheid zijn opgelost kunt u - met inachtneming van de daaraan gestelde eisen en verbonden voorwaarden - vervolgens voorleggen aan De Geschillencommissie Advocatuur (zie www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur of via info@ordegelderland.nl aan de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement waar Reidinga Advocatuur kantoor houdt (arrondissement Gelderland of de rechtsopvolger daarvan).
8.7 Reidinga Advocatuur kan de door u onbetaald gelaten declaratie(s) ter incasso aan De Geschillencommissie Advocatuur als bedoeld in artikel 8.6 voorleggen, onverminderd haar rechten ex artikel 9.2.


Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle aanvaarde opdrachten en rechtsbetrekkingen tussen u en Reidinga Advocatuur is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
9.2 Geschillen tussen u en Reidinga Advocatuur en geschillen die uit de in artikel 9.1 bedoelde aanvaarde opdrachten en rechtsbetrekkingen voortvloeien - met uitzondering van de gevallen waarin de in artikel 8 vermelde (kantoor)klachten- en geschillenregeling van toepassing is - zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland dan wel - indien het arrondissement Gelderland niet meer mocht bestaan - in het arrondissement dat als rechtsopvolger van genoemd arrondissement kan worden beschouwd, onverminderd de bevoegdheid van Reidinga Advocatuur een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

Versie mei 2021