Reidinga Advocatuur

"Aardig voor de persoon,
hard voor de zaak"PRIVACYVERKLARING VAN REIDINGA ADVOCATUUR


1. Waarom een privacyverklaring?

Reidinga Advocatuur respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die aan haar kantoor worden verstrekt of die zij op een andere wijze verkrijgt, vertrouwelijk worden behandeld. Mede om uitvoering te geven aan de informatieplicht die is neergelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming ("AVG") deelt Reidinga Advocatuur door middel van deze privacyverklaring u mee op welke manier haar kantoor uw persoonsgegevens verwerkt.


2. Welke persoonsgegevens verwerkt Reidinga Advocatuur?

Reidinga Advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieŽn) persoonsgegevens ten behoeve van haar bedrijfsactiviteiten:

- contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bij (functionarissen van) haar cliŽnten gewoonlijk ook een kopie van hun identiteitsbewijs;
- andere persoonsgegevens die relevant zijn voor door haar behandelde dossiers, waaronder vertrouwelijke persoonsgegevens die door haar worden verzameld ten behoeve van de behandeling van enige zaak.


3. Hoe verkrijgt Reidinga Advocatuur persoonsgegevens?

Deze persoonsgegevens ontleent Reidinga Advocatuur aan informatie die aan haar wordt verstrekt door haar cliŽnten of derden (waaronder adviseurs en wederpartijen van haar cliŽnten) of die te vinden is in openbare bronnen (zoals het Handelsregister, het Kadaster en social media-platforms).


4. Voor welke doeleinden verwerkt Reidinga Advocatuur persoonsgegevens?

Reidinga Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, te kunnen verlenen, haar dienstverlening te kunnen verbeteren en persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Dit doet zij uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

- het verlenen van juridische diensten ter uitvoering van door haar aanvaarde opdrachten, waaronder het uitbrengen van advies over het Nederlandse recht en het voeren van (gerechtelijke) procedures en alles wat daarvoor nodig of nuttig is;
- het naar anderen doorverwijzen van degenen die zich voor enige vorm van (rechts)bijstand tot haar wenden;
- het opmaken, versturen en innen van declaraties;
- het voldoen aan haar contractuele en wettelijke verplichtingen, waaronder die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ("WWFT");
- het ontplooien van marketingactiviteiten, met inbegrip van het organiseren van evenementen en het verschaffen van de informatie over haar diensten;
- het werven en selecteren van nieuwe medewerkers (met inbegrip van het beoordelen van sollicitaties).


5. Op welke grondslagen verwerkt Reidinga Advocatuur persoonsgegevens?

Reidinga Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op de hierna te noemen grondslagen (zoals bedoeld en nader omschreven in artikel 6 van de AVG):

- het uitvoeren van een overeenkomst;
- de verkregen toestemming van een betrokkene;
- het voldoen aan een wettelijke verplichting;
- het dienen van enig belang als bedoeld bij onderdeel d), e) of f) van artikel 6 lid 1 van de AVG.


6. Met wie deelt Reidinga Advocatuur de door haar verwerkte persoonsgegevens?

Reidinga Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor haar activiteiten en steeds met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij zoals een IT-leverancier maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met enige cliŽnt of wederpartij.
Daarnaast kan Reidinga Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met iedere derde partij die ten behoeve van het kantoor van Reidinga Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te waarborgen dat die derde partij de AVG eveneens naleeft.
Door Reidinga Advocatuur ingeschakelde derde partijen die als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke diensten verlenen, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens rechtstreeks verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris of een derde partij die is ingeschakeld voor een second opinion of deskundigenrapport.
Reidinga Advocatuur houdt van bezoeken aan haar website geen gegevens (zoals IP-adressen) bij en laat geen cookies plaatsen bij bezoekers. Op haar website zijn wel links opgenomen naar websites van derden. Reidinga Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die websites is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van zulke derden gebruik maakt, is het raadzaam eerst kennis te nemen van het beleid van die derden ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.


7. Hoe zijn de door Reidinga Advocatuur verwerkte persoonsgegevens beveiligd?

Met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens zorgt Reidinga Advocatuur Ė rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context, verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen Ė voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met Reidinga Advocatuur via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.
In het geval Reidinga Advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal zij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.


8. Hoe lang bewaart Reidinga Advocatuur de door haar verwerkte persoonsgegevens?

Reidinga Advocatuur bewaart de persoonsgegevens die door haar worden verwerkt in beginsel niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking of op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving vereist is.


9. Wat zijn uw rechten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens door Reidinga Advocatuur?

Voor uw rechten ten aanzien van de verwerking door Reidinga Advocatuur van uw persoonsgegevens verwijst zij naar het bepaalde in de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG. Vragen over de verwerking door Reidinga Advocatuur van persoonsgegevens, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing, afgifte, overdracht of beperking van de verwerking van persoonsgegevens en mededelingen gericht op het intrekken van eerder gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking, kunt u aan Reidinga Advocatuur sturen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. U ontvangt dan binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, verzoek of mededeling bericht van Reidinga Advocatuur.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor Reidinga Advocatuur aan uw vraag, verzoek of mededeling geen gevolg kan geven. Hierbij valt te denken aan de afwijzing van een verzoek tot inzage wegens de op Reidinga Advocatuur rustende wettelijke geheimhoudingsplicht en de afwijzing van een verzoek tot wissing wegens de voor haar kantoor geldende wettelijke bewaartermijnen.
Om zeker te weten dat Reidinga Advocatuur naar aanleiding van uw verzoek de door haar verzamelde persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, zal zij u mogelijk vragen ter controle een kopie van een geldig identiteitsbewijs over te leggen. Reidinga Advocatuur neemt een vraag, verzoek of mededeling van u in beginsel alleen in behandeling als die vraag, dat verzoek of die mededeling betrekking heeft op uw eigen persoonsgegevens.
Mocht u het niet eens zijn met de verwerking door Reidinga Advocatuur van uw persoonsgegevens of de manier waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u overigens ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


10. Update van deze privacyverklaring

Bij het opstellen van deze privacyverklaring heeft Reidinga Advocatuur aansluiting gezocht bij het model zoals opgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten ("Modellen AVG, Handreiking Privacystatement"). Reidinga Advocatuur behoudt zich het recht voor de inhoud van deze privacyverklaring - op ieder door haar gewenst ogenblik, zonder waarschuwing vooraf of achteraf - eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen door een update van deze versie op haar website te plaatsen. Zij adviseert u daarom met enige regelmaat op deze pagina te kijken of wijzigingen en/of aanvullingen zijn doorgevoerd door middel van plaatsing van een update.


Reidinga Advocatuur, KvK 08188570
Dennenlaan 10
8161 AN Epe
Telefoon: + 31 (0)578 61 37 17
Fax: +31 (0)578 61 47 58
Mobiel: +31 (0)6 46 09 84 34
E-mail: renate.reidinga@reidinga-advocatuur.nl
Website: www.reidinga-advocatuur.nl

Versie mei 2021